Aktivity

170. výročie smrti Jána Hollého

09.04.2019

DEDIČSTVO OTCOV, o. z., a Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Staré Mesto Vás srdečne pozývajú  na uctenie si pamiatky kňaza, veľkej osobnosti slovenského národa, mimoriadneho vzdelanca a básnika, ktorý ospieval sv. Cyrila a sv. Metoda v epose Cyrilometodiáda.

Spomienka sa začne 14. apríla 2019 o 15.00 hod. pri pamätníku Jána Hollého na Rudnayovom námestí impozantným eposom Jána Hollého Cyrilometodiáda v podaní Štefana Bučka. Po nej bude nasledovať slávnostná reč Pavla Pareničku Pevec vekov dávnych. Pietnu spomienku ukončíme kladením vencov a hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

 

Spojme sa v ďakovnej modlitbe Nebeskému Otcovi za dar viery, ktorú nášmu národu sprostredkovali sv. Cyril a sv. Metod, ktorých Ján Hollý ospieval vo svojom epose Cyrilometodiáda.

Zjednoťme sa v prosbách za zachovanie tohto vzácneho dedičstva našich otcov.

Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva Jána Hollého, sv. Cyrila a sv. Metoda

 DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE! 

 

Eva Kristinová, predsedníčka DEDIČSTVO OTCOV,

o.z., honoris causa

 

Stanislav Dusík, predseda DEDIČSTVO OTCOV,

o.z., honoris causa

PhDr. Daniela Suchá
 

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Blíži sa 1150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa - sv. Cyrila.

05.04.2019

 
14. februára bude celý svet upierať zrak na Večné Mesto do Baziliky San
Clemente, kde sa každoročne koná púť k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.
Spomienka na 1150. výročie smrti Konštantína Filozofa - sv. Cyrila sa bude
konať aj v Kostole Svätého Kríža v Devíne, kde si i my každý rok
spolupatrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda pripomíname.

Prosme spoločne našich učiteľov zo Solúna, aby svojím mocným príhovorom u
Nebeského Otca vyprosili nášmu národu hojnosť požehnania pri napĺňaní
svojej dejinnej úlohy a aby nám dobrotivý Boh láskavo udelil milosť zostať verným Kristovi a Cirkvi.

Veríme, že toto naše veľké duchovné spojenie prinesie nášmu národu a celej
našej vlasti potrebnú jednotu v Láske.

PhDr. Daniela Suchá DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Blíži sa 1134. výročie úmrtia sv. Metoda.

04.04.2019

Slávnostná spomienka na toto výročie sa bude konať dňa 6. apríla 2019 v
Kostole Svätého Kríža v Devíne, kde sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek.
Prosme spoločne našich učiteľov zo Solúna, aby svojím mocným príhovorom u
Nebeského Otca vyprosili nášmu národu hojnosť požehnania pri napĺňaní
svojej dejinnej úlohy a aby nám dobrotivý

Boh láskavo udelil milosť zostať verným Kristovi a Cirkvi.

Veríme, že toto naše veľké duchovné spojenie prinesie nášmu národu a celej
našej vlasti potrebnú jednotu v Láske.

PhDr. Daniela Suchá
DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – schválenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

25.02.2019

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným doručilo združeniu Slovenský dom Centrope oznámenie, že žiadosť združenia o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko predložená v rámci Výzvy na predkladanie projektov SKHU/WETA/1801 a evidovaná pod registračným číslom SKHU/WETA/1801/1.1/016 bola v súlade z rozhodnutím zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov dňa 01.02. 2019 schválená. Maximálna suma príspevku z EFRR schválená Monitorovacím výborom Fondu malých projektov je 42 918,82 Eur. 

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Bratislavský kraj aktívne buduje Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda

20.02.2019

 

V dňoch 20.- 21. februára 2019 sa konala „Študijná cesta pre partnerov“ v rámci realizácie  aktivít  projektu „Partnerstvá a aktivne institucionálne siete  Cyrilometodskej cesty  v moravsko-slovenskom prihraničí“.

Víziou tohto projektu je budovanie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Už tento rok je možné očakávať, že sa táto cesta zaradí medzi Európske certifikované kultúrne cesty, čím by sa Cyrilometodská cesta stala známa a navštevovaná.

Cieľom projektu je spolupráca a sieťovanie medzi  partnermi a stakeholdermi zo Slovenska a Českej republiky. Jedná sa o spoločné  budovanie turistickej infraštruktúry, spoločná  propagácia produktu cestovného ruchu a spoločná tvorba rozvoja  na budovaní kultúrno - pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Iba spoluprácou všetkých zapojených partnerov bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Študijná cesta pre partnerov sa konala na území Bratislavského kraja. Za Bratislavský samosprávny kraj privítala partnerov Zuzana Schwarzová, poslankyňa BSK a Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry. Krátko sa zvítali taktiež s Jurajom Drobom, predsedom bratislavského samosprávneho kraja.

Počiatočným a najvýznamnejším miestom je bezpochyby hrad Devín, kde sa Študijná cesta začala, potom účastníci zamierili do Vinotéky sv. Urbana v Devíne na ochutnávku „devínskeho ríbezláka“ - regionálneho produktu Devína, spojené s prednáškou o histórii vinohradníctva. Potom nasledovali zastávky v kostole sv. Kríža v Devíne a pokračovaním  k hradisku Veľkej Moravy na  Bratislavskom hrade. Prvý deň ukončila návšteva Dómu sv. Martina. Na druhý deň navštívili partneri ďalej kostol sv. Juraja s unikátnym kostolom a prednáškou o starodávnom veľkomoravskom hradisku Neštich v lese nad Sv. Jurom. Cesta partnerov viedla ďalej smerom cez Pezinok a Modru na prehliadku na hrade  Červený Kameň. Poslednou zastávkou bola opäť návšteva lokálneho producenta v Modre, Slovenská ľudová Majolika. Cieľom Študijnej cesty pre partnerov bolo v skratke predstaviť významné pamiatky v spojení u unikátnymi lokálnymi produktami.

Bratislavský kraj zastupuje v projekte združenie Slovenský dom Centrope.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou spolupráce aktérov a realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019