Aktivity

Žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest v Luxemburgu

12.02.2019

Ambíciou združenia Európska kultúrna cesta  sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa venuje rozvoju pútnických trás s centrom vo Velehrade, je zapísanie cyrilometodskej cesty  medzi európske kultúrne cesty  uznané  Radou Európy.

Medzi najznámejšie obdobné cesty  patrí Svätojakubská cesta, či Svätomartinská alebo Mariánska v Rakúsku. Obciam a mestám pozdĺž týchto trás môže existencia certifikovanej kultúrnej cesty   priniesť rad nových príležitostí na propagáciu svojho kultúrneho dedičstva, rozvoj infraštruktúry, služieb a podpore miestnej kultúry i výroby. Aj preto má združenie EKCCM  veľký záujem o spoluprácu  nielen s verejnou správou a farnosťami, ale aj ďalšími subjektmi (poskytovatelia služieb, tradiční výrobcovia, kultúrne a vzdelávacie zariadenia) a postupne sa tak rozširuje ponuka pre užívateľov týchto trás.

 V septembri 2018 podalo združenie žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest  v Luxemburgu.  Cyrilometodská  cesta  tak patrí medzi 12 kandidátov  o certifikáciu medzi Európske  kultúrne cest y. V apríli 2019 bude po polročnom hodnotení nezávislými expertmi známy výsledok.

 

 Certifikované kultúrne chodníky musia spĺňať kritériá Rady Európy podľa Rezolúcie CM / Res (2013) 66.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

30.01.2019

Bratislavský kraj aktívne spolupracuje na budovaní Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda

 

Dňa 30.01.2019 sa konalo vo Svätom Jure druhé pracovné stretnutie „Okrúhly stôl so stakeholdermi“ v rámci realizácie  aktivít  projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“, ktorého víziou je vybudovanie a oživenie trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Cieľom projektu je priama spolupráca s partnermi zo Slovenska a Českej republiky na vybudovaní pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Regionálna pracovná skupina je vytvorená zo zástupcov skupín z verejnej správy, cirkvi, cestovného ruchu a kultúry, občianskych združení, ktoré sa venujú téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. Táto pracovná skupina dlhodobo komunikuje so záujemcami, významnými stakeholdermi aj z komerčnej sféry. Cieľom je vytvorenie dlhodobých partnerstiev pozdĺž trasy Cyrilometodskej cesty. Iba spoluprácou všetkých zapojených partnerov bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Na území bratislavského kraja je trasovanie  Cyrilometodskej cesty zabezpečené po peších turistických trasách a vyznačené na smerovníkoch Klubu slovenských turistov. Počiatočným bodom je hrad Devín, ktorý je zároveň našou najznámejšou a najdôležitejšou pamiatkou z dôb Veľkej Moravy. Trasa pokračuje na bratislavský hrad, ďalej po Bratislave smerom do Marianky, pútnického miesta. Odtiaľ trasa vedie do Sväatého Jura, kde sa nachádza starodávne veľkomoravské hradisko Neštich a odtiaľ ďalej smerom Grinava – Pezinok – Modra – Červený Kameň – Častá – Doľany. Ďalej sa trasovanie rozdvojuje smerom na Trnavu a hore lesmi Záhoria smerom na Šaštín. Cieľovým bodom putovania je Velehrad na Morave. Na Slovensku trasa vedie do  starodávnej Nitry s ďalšími dôležitými  pútnickými zastávkami. V ďalšom období by mala trasa z Nitrianskeho kraja smerovať do maďarského Zalaváru, t.j. Blatnohradu.

Bratislavský kraj zastupuje v projekte združenie Slovenský dom Centrope.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou spolupráce aktérov a realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

19.12.2018

NEWSLETTER 2

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

05.12.2018

„Projekt "Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom prihraničí"  má za sebou už polovicu času na jeho realizáciu. 05.12.2018 sa konala v Nitre na príznačnom mieste, v aule sv. Gorazda, konferencia - 2. projektové stretnutie cezhraničnej skupiny partnerov, ktorí tento projekt spoločne rozvíjajú (združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metodeje, M.A.S. Buchlov, Mendelova univerzita v Brně, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope). Obsahom konferencie bolo najmä:

  •      Prezentácia štúdie „Definovanie  tematického vymedzenia  a analýza strategických lokalít Cyrilometodskej cesty" (v prílohe)
  •        Dotazníkový prieskum u vytipovaných skupín stakeholderov
  •        Databáza Dobrých praxí - nájdete na www.cyril-methodius.eu
  •         Stretnutia so stakeholdermi - Okrúhle stoly
  •         Príprava Stratégie rozvoja a Akčné regionálne plány 
  •        Komunikačný plán Cyrilometodskej cesty

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Politická konferencia iniciatívy Centrope

30.11.2018

Dňa 29. novembra 2018 sa v Bratislave konala Výročná politická konferencia Centrope, ktorou sa oficiálne ukončilo ročné predsedníctvo Bratislavského samosprávneho kraja v tomto zoskupení. Na politickej konferencii Centrope sa stretli predstavitelia administratívy regiónov zo Slovenska (Bratislavský a Trnavský kraj), Česka (Juhomoravský kraj), Maďarska (Győr-Moson-Sopron) a Rakúska (Viedeň a Dolné Rakúsko) a aj miest, ktoré participujú na spolupráci v Centrope. Medzi hlavné témy podujatia patrila budúcnosť kohéznej politiky EÚ po roku 2020 a cezhraničné dopravné prepojenia. V závere konferencie zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja formálne odovzdali predsedníctvo v Centrope zástupcom mesta Viedeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video z konferencie si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=167SigmWJec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sv4I7_eyejVodnpUvHT0Xu2kbQ8nNlTwcwflJXjuhw_VEyLfbUs9dIoc

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019