Aktivity

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

21.02.2018

Prvé zasadnutie cezhraničnej pracovnej skupiny v Bratislave

Dňa 20.02.2018 sa uskutočnilo na Bratislavskom samosprávnom kraji prvé stretnutie cezhraničnej pracovnej skupiny, ktorá diskutovala o realizácii aktivít podľa harmonogramu projektu PartnerstvíCMS, ktorý je financovaný z programu Interreg VA SK-CZ. Hlavné body rokovania sa zameriavali na definovanie tematického vymedzenia a analýzu významných lokalít Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí, ustanovenie regionálnych pracovných skupín a harmonogramu ich činností, povinností pri dokladovaní monitorovacích správ a prehľadu výdavkov projektu. Aktivity, ktoré sú plánované na tento polrok realizácie projektu, sú analýza stakeholderov a identifikácia dobrých praxí. K tomu boli schválené šablóny a metodiky na ich realizáciu.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS - AKTIVITY PROJEKTU

25.01.2018

1) Definovať tému cesty založenú na historickom kontexte Veľkej Moravy a CM tradície vrátane identifikácie strategických lokalít (centier rastu) CM cesty, opisu historickej podstaty a analýzy týchto lokalít pre získanie komplexných informácií z hľadiska vybavenosti, dostupnosti, poskytovaných služieb a nadväznej infraštruktúry v ich okolí, vrátane organizovaných tradičných akcií v týchto lokalitách.

2) Vykonať analýzu kľúčových stakeholderov v definovaných lokalitách, ktorí budú hrať významnú úlohu pri plánovaní rozvoja cesty na miestnej úrovni prostredníctvom akčných plánov. Ich úloha bude významná aj pri rozširovaní siete partnerov CM cesty.

3) Dotazníkové zisťovanie s kľúčovými stakeholdermi s cieľom identifikovať hlavné problémy a predpoklady miestneho rozvoja CM cesty.

4) Spracovanie stratégie rozvoja CM cesty ako základného koncepčného dokumentu spoločnej vízie kultúrneho rozvoja pod spoločnou značkou CM cesty. Jej súčasťou bude: a) Spracovanie Marketingového plánu CM cesty poskytujúceho pokyny pre stanovenie a riadenie komunikačných a propagačných nástrojov; b) Vytvorenie Manuálu pre spracovanie regionálnych/územných akčných plánov zaisťujúceho jednotný prístup pri plánovaní rozvoja cesty na miestnej (regionálnej) úrovni.

5) Spracovanie pilotných akčných plánov s využitím procesu plánovania zdola s priamym zapojením zvolených odborníkov a s účasťou miestnych subjektov verejného a súkromného sektora (identifikovaných kľúčových stakeholderov), s ktorými bude komunikované za okrúhlym stolom. Akčné plány budú spracované na partnermi definované územia a budú čiastkovými nástrojmi naplňovania Stratégie. Podpornými nástrojmi pre spracovanie Akčných plánov bude vytvorenie databázy dobrých praxí obsahujúcej dobré praxe definované jednotlivými partnermi a realizácia troch študijných návštev s cieľom oboznámiť sa so skúsenosťami a fungovaním v praxi vybraných dobrých praxí.

 

6) Cieľová propagácia prostredníctvom: a) Vytvorenia publikácie zameranej na propagáciu cezhraničnej spolupráce a spoločného územia, ktorá bude podkladom pre ďalšie sieťovanie v okolitých územiach po skončení realizácie projektu; b) Spracovania tlačenej skladacej mapy pohraničného územia s lokalitami VM a CM tradície na jednej strane a ich marketingovým popisom a fotografickým znázornením na druhej strany; c) Interaktívnej prezentácie na webových stránkach projektu obsahujúcej mapu strategických lokalít vrátane ich marketingového popisu a fotografií, praktické informácie a ďalšie tipy kultúrnych a prírodných pamiatok v blízkom okolí.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Rodinné pasy

24.01.2018

Štandardná zľavová karta, ktorú využívajú rodiny s deťmi

 

Rodinné pasy vznikli z projektu Family Net - cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom (Bratislavský a trnavský samosprávny kraj) a Rakúskom (Dolné Rakúsko, Burgenland). Rodinné pasy fungujú už od roku 2014 a v súčasnosti bolo vydaných už vyše 10 000 zľavových kariet, ktoré rodiny môžu využívať u viac ako  200 slovenských poskytovateľov v rámci bratislavského a trnavského kraja. Zľavové karty však platia na mnohých miestach v Burgenlande a Dolnom Rakúsku. Túto sieť možno nájsť na adrese:

 

http://www.rodinne-pasy.sk/sk/zlavy.php 

 

Užívateľom zľavových kariet je zasielaný každý mesiac e-Newsletter, obsahujúci novinky, podujatia určené rodinám, info o zľavách jednotlivých poskytovateľov a predstavenie nových poskytovateľov s informáciami o zľavách. Komunikácia s užívateľmi funguje na adrese:

 

                                                                     https://www.facebook.com/RodinnePasysk/

 

so sledovanosťou 1100  ľudí. V tomto roku sú plánované aj ďalšie novinky pre Rodinné pasy. Budú to súťaže pre rodiny, spolupráca s materskými centrami, viacero open-air podujatí spojených s divadielkami a spolupráca s obcami a mestami v rámci krajov.

 

O Rodinné pasy sa stará združenie Slovenský dom Centrope.

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

01.01.2018

Projekt reaguje na potreby zavedenia systematického prístupu do rozvoja Cyrilometodskej cesty, čo je vnímané nielen partnermi projektu ako zásadná podmienka fungovania európskej kultúrnej cesty. Základ, na ktorom je projekt postavený, tvorí spolupráca partnerov a multidisciplinárnych odborníkov budujúcich 4 nosné piliere - ciele projektu:

- Definovanie témy cesty v pohraničnom území vychádzajúce z kultúrneho a historického dedičstva Veľkej Moravy.

- Vypracovanie Stratégia rozvoja Cyrilometodskej cesty v prihraničnom území.

- Posilnenie siete partnerov Cyrilometodskej cesty o subjekty verejného a súkromného sektora.

- Aplikácia stratégie formou pilotných akčných plánov a cielenej propagácie. Akčné plány, využívajúce proces plánovania zdola so zapojením miestnych obyvateľov, subjektov verejného a súkromného sektora (cieľových skupín), budú podporou podnikania.

PROJEKT PODPORUJÚ:

INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA, EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

PARTNERI PROJEKTU:

Trnavský samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

                                                                               Slovenský dom Centrope

                                                                                Mendelova univerzita v Brně

                                                                                M. A. S. Buchlov

 

http://www.cyril-methodius.eu/wcd/partnerstvi-cms/loga/logo_irrva_2014-20_program.jpg

 

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Plán činnosti Slovenského domu Centrope na rok 2018

01.01.2018

V roku 2018 Valné zhromaždenie združenie schválilo plán činnosti obsahujúci 13 plánovaných projektov. 

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019