Ťažisková oblasť : Ľudský kapitál

Vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a kreativita sú hlavné zdroje pre budúcu prosperitu a konkurencieschopnosť v globalizovanom svete.
Na dosiahnutie tohto cieľa je tiež potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu v celom regióne, ako aj posilnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami.
Voľný pohyb pracovníkov, ktorý sa v máji 2011 stane skutočnosťou, nebude znamenať len ďalší krok smerom k vnútornému splynutiu region CENTROPE, ale aj sami pracovníci si tiež budú musieť poradiť s novými pracovnými príležitosťami.
 Spoločný trh práce vyžaduje jemne vyladené opatrenia, napríklad v oblasti umiestňovania pracovných síl a predovšetkým jednotné normy s cieľom dosiahnuť porovnateľnosť kvalifikácie a umožniť vzájomné uznávanie dosiahnutého vzdelania vo všetkých partnerských regiónoch.
Okrem toho je pre trvalo udržateľný rozvoj ľudského kapitálu v stredoeurópskom regióne nevyhnutná výmena know-how a cezhraničnej spolupráce mimovládnych organizácií.