Ťažisková oblasť : Územná integrácia

Spoločné spájanie sa a zrastanie nevyhnutne znamená i cezhraničné väzby.
Realizácia tejto výzvy v celom  regióne vyústila  do intenzívneho úsilia budovania moderných, efektívnych prepravných spojov ako predpokladu pre lepšiu vzájomnú dostupnosť.
 Tieto investície sú tiež rozhodujúce pre zámer postavenia regionu CENTROPE -  popredného dopravného a logistického uzla, ktorý sa nachádza na križovatke dôležitých európskych prepravných koridorov.
Rovnako dôležitá je výzva sú tu tiež výzva na environmentálne neškodnú a udržateľnú urbanizáciu a územný rozvoj.
Tieto faktory si vyžadujú plánovanie, pri ktorom všetky zúčastnené strany postupujú jednotne. Štyri krajiny - to znamená štyri rôzne systémy plánovania a metodiky ako aj obrovské úsilie vložené do koordinácie potrebné na to, ak sa majú na oboch stranách hraníc dosiahnuť rovnaké ciele. Efektívne regionálne plánovanie s cezhraničnou koordináciou nie je možné bez detailnej znalosti rozdielnych pôsobností jednotlivých administratívnych úrovní a bez spoločnej, porovnateľnej databázy.