Zmluva:

Zmluva o dielo

14.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou KOFROŇ PRODUCTION & ADVERTISING s. r. o. a Slovenským domom Centrope

Späť