Zmluva:

Zmluva o dielo

08.01.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou Shocart spol. s.r.o. a Slovenským domom Centrope

Späť