Zmluva:

Zmluva o dielo

04.03.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou agentúra VKM s r.o. a Slovenským domom Centrope

Späť