Zmluva:

Zmluva o dielo

22.08.2019

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou agentúra m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. Železničná 4, Olomouc a Slovenský dom Centrope.

Späť